ทัวร์ไต้หวัน ชมความงามไม้ดอกจงเซ่อ 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TW ZG TPE02 5D3N XW

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน

Share

Share

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง       สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

วันที่สาม       เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง

วันที่สี่          ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า        สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อัตตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาพักเดี่ยว
06 – 10 ตุลาคม 256115,9994,000
09 – 13 ตุลาคม 256115,9994,000
11 – 15 ตุลาคม 256118,9995,000
12 – 16 ตุลาคม 256118,9995,000
14 – 18 ตุลาคม 256115,9994,000
15 – 19 ตุลาคม 256115,9994,000
19 – 23 ตุลาคม 256119,9995,000
20 – 24 ตุลาคม 256118,9995,000
21 – 25 ตุลาคม 256117,9995,000
23 – 27 ตุลาคม 256116,9995,000
27 – 31 ตุลาคม 256115,9994,000
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 256114,9994,000
03 – 07 พฤศจิกายน 2561 15,9994,000
07 – 11 พฤศจิกายน 256114,9994,000
10 – 14 พฤศจิกายน 256115,9994,000
14 – 18 พฤศจิกายน 256114,9994,000
17 – 21 พฤศจิกายน 256115,9994,000
21 – 25 พฤศจิกายน 256114,9994,000
24 – 28 พฤศจิกายน 256115,9994,000
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.256116,9995,000
08 – 12 ธันวาคม 2561 17,9995,000
12 – 16 ธันวาคม 256116,9995,000
19 – 23 ธันวาคม 256116,9995,000

***ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้นที่ 8,900 บาท***Powered by MakeWebEasy.com