ทัวร์ตจุรกี มหัสจรรย์8วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรแกมทัวร์: TK BT-TUK02 8D5N TK

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง21วัน

Share

Share

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพ - ตุรกี

วันที่สอง      สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน

                • เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ

                •ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

วันที่สาม      เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล

วันที่สี่         ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค

วันที่ห้า       เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล

วันที่หก       บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่

                •ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต

วันที่เจ็ด       ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม

                •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล

วันที่แปด      สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

 

อัตตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาพักเดี่ยว
04 - 11 ต.ค. 6136,9005,500 
11 - 18 ต.ค. 6136,9005,500 
01 - 08 พ.ย. 6136,9005,500 
08 - 15 พ.ย. 6136,9005,500 
15 - 22 พ.ย. 6136,9005,500 
22 - 29 พ.ย. 6136,9005,500 
29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 6136,9005,500 
05 - 12 ธ.ค. 6136,9005,500  
07 - 14 ธ.ค. 6136,9005,500  
13 - 20 ธ.ค. 6136,9005,500  

กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ เล่มน้ำเงิน เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

Powered by MakeWebEasy.com