ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรแกรมทัวร์: CN GO TG004 6D5N TG

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 120 หยวน /ท่าน/ทริป *** หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ*** ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

Share

Share

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณถูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่


วันที่สอง    หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม)-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า


วันที่สาม    หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-โชว์ลี่สุ่ยจินซา


วันที่สี่       ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) -อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่


วันที่ห้า      ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง


วันที่หก      ร้านบัวหิมะ-สวนน้ำตก-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรถูมิ)

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาพักเดี่ยว
23-28 พ.ย. 6124,8886,000
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.  6127,8886,000
01-06 ธ.ค. 6127,8886,000
05-10 ธ.ค. 6127,8886,000
14-19 ธ.ค. 6125,8886,000
21-26 ธ.ค. 6125,8886,000
27 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 6230,8886,000
30 ธ.ค. 61- 04 ม.ค. 6230,8886,000
31 ธ.ค. 61- 05 ม.ค. 6230,8886,000

          

 

Powered by MakeWebEasy.com