ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว 5วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CN GO CZ606 5D4N CZ

***ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท*** ***ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป *** ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** ประกาศ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ กำหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง** **หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกำหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ำ แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ )

Share

Share

กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

วันที่สอง    ฟ่งหวง-เมืองถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-เขาฝานจิ้ง (รวมกระเช้า+รถราง)

วันที่สาม    เมืองถงเหริน-จางเจียเจี้ย-สวนวัฒนธรรมถู่เจีย

วันที่สี่       ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

วันที่ห้า     เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถนนคนเดินซีปู้-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบรืการ

กำหนดการเดินทางราคาพักเดี่ยว
วันที่ 10-14 พ.ย. 6122,8884,500
วันที่ 17-21 พ.ย. 6122,8884,500
วันที่ 24-28 พ.ย. 6122,8884,500
วันที่ 22-26 ธ.ค. 6122,8884,500
วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.6226,8884,500

   

Powered by MakeWebEasy.com