ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CN GO FD760 3D2N FD

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ *** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน *** ***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์*** ** แจกน้ำดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ ** ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

Share

Share

รหัสโปรเเกรม : ​CN GO FD760 3D2N FD

เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
ช้อปปิ้งตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่
ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น
วันที่สอง         เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
วันที่สาม         จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
19-21ตุลาคม 25618,8884,000
20-22ตุลาคม 25618,8884,000
21-23ตุลาคม 25618,8884,000
26-28ตุลาคม 25618,8884,000
27-29ตุลาคม 25618,8884,000
02-04พฤศจิกายน 25618,8884,000
03-05พฤศจิกายน 25618,8884,000
09-11พฤศจิกายน 25618,8884,000
10-12พฤศจิกายน 25618,8884,000
16-18พฤศจิกายน 25618,8884,000
17-19พฤศจิกายน 25618,8884,000
23-25พฤศจิกายน 25618,8884,000
24-26พฤศจิกายน 25618,8884,000
01-03ธันวาคม 25618,8884,000
07-09ธันวาคม 25617,8884,000
08-10ธันวาคม 256112,8886,000
14-16ธันวาคม 25618,8884,000
15-17ธันวาคม 25618,8884,000
21-23ธันวาคม 25618,8884,000
22-24ธันวาคม 25618,8884,000
29-31ธันวาคม 256112,8886,000
30ธ.ค.-01ม.ค.256212,8886,000
31ธ.ค.-02ม.ค.256212,8886,000

 

                                           

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com