ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TW BT BR206 5D3N BR

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบริการ) **

Share

Share

รหัสโปรแกรม : TW BT BR206 5D3N BR

นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน Sun Moon Lake

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei101 ชมอุทยานเย๋หลิ่ว


กำหนดการเดินทาง

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง    สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่

วันที่สาม    อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่        ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติง-เมืองซินเป่ย     

วันที่ห้า      ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
07 พฤศจิการยน 256120,9005,000
14 พฤศจิการยน 256120,9005,000
28 พฤศจิการยน 256120,9005,000


                                                                                                                                                                                

Powered by MakeWebEasy.com