ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน3คืน

รหัสสินค้า : TW BT BR206 5D3N BR

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบริการ) **

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

รหัสโปรแกรม : TW BT BR206 5D3N BR

นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน Sun Moon Lake

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei101 ชมอุทยานเย๋หลิ่ว


กำหนดการเดินทาง

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง    สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่

วันที่สาม    อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่        ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติง-เมืองซินเป่ย     

วันที่ห้า      ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
07 พฤศจิการยน 256120,9005,000
14 พฤศจิการยน 256120,9005,000
28 พฤศจิการยน 256120,9005,000


                                                                                                                                                                                

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TW ZG TPE02 5D3N XW

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน

 
฿ 14,999 ฿ 14,999
New

TW IJP XWT42 5D3N XW

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 นำท่านไปจุดชมซากุระที่สวยของไต้หวันที่วัดเทียนหยวน ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

 
฿ 13,888 ฿ 13,888
New

TH FT UDN BSS01 4D3N BUS

ชูวี้ดูวา......จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร @ ชลบุรีและระยอง 2 วัน 1คืน บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

 
฿ 4,590 ฿ 4,590
New

TH FT KBI TRG BS001 5D 4N VAN

ทริปเดียวเที่ยวสองทะเล!! กระบี่-ตรัง บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแลท่องเที่ยว สบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบาย ด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 
฿ 7,990 ฿ 7,990
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com