ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CN GO 3U 6D5N 3U

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทริป *** หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ *** *** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

Share

Share

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CN GO 3U 6D5N 3U

ทิเบต พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
ทิเบต ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้าอมเขียว
เฉิงตู ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี แหล่งแบรนด์เนม ถนนคนเดินซุนซีลู

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(17.30-22.00)

วันที่สอง     เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)(08.30-10.55)-พระราชวังโหลวปูหลินคา

วันที่สาม     พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-อารามเซรา

วันที่สี่         ลาซา-ทะเลทราบหยางหู- ลาซา

วันที่ห้า       ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)(10.35-12.35)-ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู่

วันที่หก      ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(14.40-16.35)

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
วันที่ 02-07 พฤศจิกายน 256132,888.-6,000.-
วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 256132,888.-6,000.-
วันที่ 07-12 ธันวาคม 256132,888.-6,000.-
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 256237,888.-6,000.-    

Powered by MakeWebEasy.com