ทัวร์จีน เซี้ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CN GO CA7806 4D3N CA

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 150 หยวน /ทริป/ต่อท่าน กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านขอเก้บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวนต่อท่าน ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

Share

Share

   รหัสโปรแกรมทัวร์ : CN GO CA7806 4D3N CA

เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
ชมศิลปะแนวสตีรท อาร์ท ณ ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู
ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา


กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)  (03.40-08.40)– หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่สอง     หังโจว – สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ – GLOBAL GARBOR
วันที่สาม     เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่สี่         ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(23.20-02.25)


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
วันที่ 16 – 19 พ.ย. 6116,888.-3,900.-
วันที่ 23 – 26 พ.ย. 6120,900.-3,900.-
วันที่ 01 – 04 ธ.ค. 6121,900.-3,900.-
วันที่ 07 – 10 ธ.ค. 6120,888.-3,900.-
29 ธ.ค.61– 01 ม.ค. 6224,900.-4,500.-
31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.6223,900.-4,500.-
Powered by MakeWebEasy.com