ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรี ฮังการี 7 วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU CD EK385 7D EK

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท

Share

Share

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EU CD EK385 7D EK

กำหนดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ

วันที่สอง        ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium

วันที่สาม        เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท 

วันที่สี่             ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่า                                   

วันที่ห้า           เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ – บูดาเปส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 

วันที่หก          โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ

วันที่เจ็ด          ดูไบ-กรุงเทพฯ                        

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 6250,90010,000
28 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 6250,90010,000

                                                                                                                                                                                         

Powered by MakeWebEasy.com