PACKAGE BL02 โปรแกรมเต็มปักหมุดที่บาหลี4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : PACKAGE BL02

แพคเกจทัวร์บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4วัน3คืน

Share

Share

แพคเกจทัวร์บาหลี ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน***

เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

 พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน

 อาหารครบทุกมื้อ  **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน

 มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
                          
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน 8,900 บาท/ท่าน  พักเดี่ยวเพิ่ม  4,500 บาท 

เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

วันแรก   กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน   (-/L/D)

วันที่สอง   เบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์

TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD  (B/L/D)

วันที่สาม          วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ)-วัดเม็งวี  (B/L/D)

วันที่สี่   FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ   (B/-/-)

 

Powered by MakeWebEasy.com