PACKAGE BL01 โปรแกรมเต็มบาหลีที่รัก 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : PACKAGE BL01

แพคเกจทัวร์บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2คืน

Share

Share

แพคเกจทัวร์บาหลี ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  

พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน

อาหารครบทุกมื้อ  **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน

มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน 6,900 บาท/ท่าน     พักเดี่ยวเพิ่ม  4,500 บาท
เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

โปรเเกรมการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน   (-/L/D)

วันที่สอง วัดเบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-หมู่บ้านคินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด   (B/L/D)

วันที่สาม   FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ        (B/-/-)

 

Powered by MakeWebEasy.com