ทัวร์มัลดีฟส์ ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MD PRD ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI

เดินทางด้วยSpeedboat บริการเครื่องดื่มต้อนรับSparkling wine บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น บริการมินิบาร์ในห้องพัก Morning,afternoon and midnight snacks served Evening turn-down service

Share

Share

ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI

ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLA

รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้ จองก่อน 31 มกราคม 2563

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 

06.00 น.       ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  ระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) 

..........    ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

..........    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่าน ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ ADAARAN WATER VILLA และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง     มัลดีฟส์          

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์ บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตก ปลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัล
ดีฟส์

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง      มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท


อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์ บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตก ปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย
เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า

.........   ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ

.........   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

.........   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


Powered by MakeWebEasy.com