ทัวร์ทะเลตรัง เจาะลึกทะเลตรัง 5วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH AA CL เจาะลึกทะเลตรัง 5D2N

เจาะลึกทะเลตรัง เกาะมุก(ถ้ำมรกต) เกาะกระดาน เกาะเชือก หมู่เกาะหลาวเหลียง หมู่เกาะเภตรา เกาะตะเกียง เดินทางโดยรถบัสจากกรุงเทพ

Share

Share

กำหนดเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 ค่าบริการท่านละ 5,999 บาท

วันแรก     กรุงเทพฯ-ตรัง
พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่ให้ความตอนรับ

วันที่สอง  ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก

วันที่สาม  เกาะหลาวเหลียง-หมู่เกาะเภตรา-เกาะตะเกียง

วันที่สี่      ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา

วันห้า      กรุงเทพฯ  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ

อัตรานี้รวม   

- รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ

-  เรือยนต์นำเที่ยวทะเล ทะเลตรัง

-  ที่พักที่  2 คืน  ตรัง อันดามัน รีสอร์ท ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า 

-  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

-  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  

-  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

- ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน


Powered by MakeWebEasy.com