ทัวร์ดำน้ำสามจังหวัด ระนอง ชุมพร ประจวบ 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH CL AA ดำน้ำสามจังหวัด 5D3N

เรา ยินดีนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ณ เมือง ระนอง เมืองฝนแปด แดดสี่ ชมหาดเขาควาย ณ หมู่เกาะกำ จ. ชุมพร ด่านแรกของจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมดและอีกทั้งยังเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งผู้คนส่วนมากมักจะมองผ่านและไม่เห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ ธรรมชาติใต้ทะเลซึ่งยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก ประจวบคีรีขันธ์ เกาะร้านเป็ดร้านไก่ ธรรมชาติที่รอการค้นหา ความสวยงามของทะเลไม่เป็นรองใคร ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี.......

Share

Share

ดำน้ำสามจังหวัด ระนอง ชุมพร ประจวบ

กำหนดเดินทาง 11 - 15 เมษายน 2563 ท่านละ 7,999 บาท

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ–ชุมพร
พร้อมกัน สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามร.พ.จุฬาฯ  ต้อนรับคณะท่านโดยเจ้าหน้าที่ ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง

วันที่สอง     ท่องทะเลระนองหมู่เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-เกาะกำ-อ่าวเขาควาย-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า

วันที่สาม     ชุมพร-เกาะลังกาจิว -เกาะทองหลาง-เกาะหลักแรด -เกาะละวะ-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

วันที่สี่        เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่-เกาะทะลุ-อ่าวมัลดีฟ

วันที่ห้า       ท่องทะเลประจวบ-เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์-กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม  - รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์

                   - เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลระนอง ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ

                   - อาหารตามรายการที่ระบุ 13 มื้อ

                   - เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

                   - ที่พัก โรงแรม B.C. บดินทร์ รีสอร์ท  จ.ระนอง ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ  2-3 ท่าน  1 คืน 

                   -ที่พัก  โรงแรม บ้านกรูดกรีนวิว จ. ประจวบฯ ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ  2-3 ท่าน  2 คืน  

                   - วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท

                   - มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

                   - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , อุปกรณ์ดำน้ำ

อัตรานี้ไม่รวม     - ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด    

                          - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

                          - ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                

                          - ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 100 บาท/ท่าน รวม5วัน คิด 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน


Powered by MakeWebEasy.com