ทัวร์สตูล เกาะบุโหลน 5วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH CL AA KOR BULON 5D

เกาะบุโหลน เงียบสงบ ชมหาดห้าสี ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ธรรมชาติสดๆ

Share

Share

ทั ว ร์ ส ตู ล เ ก า ะ บุ โ ห ล น 5 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 เพียงท่านละ 6,999 บาท

วันแรก     กรุงเทพฯ-สตูล
พร้อมกันที่สวนลุมพินีวันฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาต้อนรับท่านโดย เจ้าหน้าที่
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ ภาคใต้ของประเทศ

วันที่สอง      สตูล-อุทยานหมู่เกาะเภตรา-เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายชายหาดห้าสี-เกาะบุโหลน 

วันที่สาม    เกาะบุโหลน –ดำน้ำเกาะบุโหลนรัง+เกาะหินขาว+เกาะตูกนแพ-เกาะบุโหลนดอน(บุโหลนขี้นก)-ปากบารา

วันที่สี่       พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู -อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-พระธาตุไชยา 

วันที่ห้า     กรุงเทพมหานคร
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมความประทับใจ       

อัตรานี้รวม  - รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์    

                   - เรือท่องเที่ยวเกาะบุโหลน

                   - อุปกรณ์ดำน้ำ

                   - อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

                   - ที่พัก2คืนตามที่ระบุในโปรแกรม

                   - วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท

                   - มัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วย

                   - ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม     - ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด    

                          - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

                          - ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                

                          - ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ  วันละ100บาท ตลอดทริปคิด 500 บาท

Powered by MakeWebEasy.com