โปรแกรมเชียงราย 3 วัน 2 คืน รับบขสหรือสนามบิน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH ML-CRE01 3D2N โปรแกรมเชียงราย 3 วัน 2 คืน รับบข

แอ่วเชียงราย ม่วนใจ๋แต้ๆ

Share

Share

ทัวร์เชียงราย!!

วันแรก รับสนามบินแม่ฟ้าหลวง / บขส.เชียงราย + ไร่บุญรอด + วัดร่องขุ่น + วัดร่องเสือเต้น + วัดห้วยปลากั้ง +อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย +ไนท์บาร์ซ่า + ส่งที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง อิสระหรือเลือกซื้อ Option Tour เสริม
วันที่สาม อิสระหรือ เลือกซื้อ Option Tour เสริม/เดินทางกลับ + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบินแม่ฟ้าหลวง / บขส.

อัตรานี้รวม 

รถเก๋งหรือรถตู้ปรับอากาศวีไอพี 9 ที่นั่ง  

***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ใช้รถเก๋ง

                       เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้

- เครื่องดื่มและอาหารตามที่ระบุในรายการ

- อาหารว่างระหว่างการเดินทาง

- ที่พักเชียงราย  2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

- ค่าประกันอุบัติเหตุเดินท่านละ  1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

- ไกด์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ (เพิ่มไกด์ท่านละ 500 บาท ต่อวัน)

                       เดินทาง 4 ท่านขึ้น มีไกด์ให้บริการ

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมต่างชาติ เข้าชมวัดร่องขุ่นท่านละ 100 บาท

Powered by MakeWebEasy.com