ทัวร์นครปฐม 1 วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH GS25 THA01 1D BUS ทัวร์นครปฐม 1 วัน

นครปฐม เที่ยวไม่หมด ไม่ต้องกลับบ้าน ONE DAY TRIP เดินโดยรถบัส VIP

Share

Share

 

(กรุงเทพฯ) – เมืองรัตติยา – ตลาดทุ่งหนองบัวแดง – พระราชวังสนามจันทร์ – วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร – วัดศีษะทอง – ตลาดน้ำดอนหวาย

 

อัตราค่าบริการนี้รวม


-          รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
-          บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
-          มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-          ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-          ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
-          VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-          ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท

 

                                                                                    

Powered by MakeWebEasy.com