โปรแกรมทัวร์ สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ 4วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP ITH14 4D2N BUS โปรแกรมทัวร์ สุราษฎร์ธานี No

พักเมืองสุราษฎร์ 2คืน เที่ยวภาคใต้สไตล์ใหม่ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบไม่ใช่ทะเล เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น จัดผังที่นั่งแบบ New Normal

Share

Share

สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4วัน 2คืน

 

วันแรก        จุดนัดพบปั๊มCaltexงามวงศ์วาน

วันที่สอง     วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เขื่อนรัชชประภา - สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์

วันที่สาม      เนินทรายเหมืองแกะ – เจดีย์ลอยฟ้า – ป่าต้นน้ำบ้านราด – ตลาดบางใบไม้ - ตลาดศาลเจ้า

วันที่สี่          สุราษฎร์ธานี – ซื้อของฝากร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์  - กรุงเทพฯ

 

อัตราบริการนี้รวม

·       ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
·       ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
·       ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
·       ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
·       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
·       เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·       ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อัตรานี้ไม่รวม

·       ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
·       ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
·       ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
·       ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
·       ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ

 

 

                                                                                     

Powered by MakeWebEasy.com