โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี สังขละ+เขื่อนศรีนครินทร์ 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH MMK KANCHANABURI 3D2N BUS โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

“เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี” กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน – พักสังขละ 1 คืน เขื่อนศรีนครินทร์ 1 คืน ฟรี!! หน้ากากอนามัยแบบผ้า และบริการเจลแอลกอฮอล์บนรถ

Share

Share

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน


วันแรก         กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – มีนาคาเฟ่  - ทองผาภูมิ – อ.สังขละบุรี – วัดวังวิเวการาม –  เจดีย์พุทธคยา – ที่พักริมน้ำซองกาเรีย

วันที่สอง       อ.สังขละบุรี  – ใส่ชุดมอญตักบาตร – ชมเมืองบาดาล – อ.ศรีสวัสดิ์ – ที่พักบนเขื่อนศรีนครินทร์ – ล่องแพเปียก

วันที่สาม       อ.ศรีสวัสดิ์  – สะพานแม่น้ำแคว - ช้อปปิ้งของดีเมืองกาญจน์ – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม

●              ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
●              ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยวหรือมาไม่ครบคู่)
●              บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
●              ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
●              ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
●              ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
●              ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

●              ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
●              ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
●              ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
●              ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
●              ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท


                                                                                           


Powered by MakeWebEasy.com