โปรแกรมทัวร์จันทบุรี หาดคุ้งวิมาน 2วัน 1คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH MMK CHUNTHABURI 2D1N BUS

“เที่ยวสุขใจไปจันทบุรี” จันทบุรี-ที่พักสุดหรู เป๊กกี้โคฟ หาดคุ้งวิมาน 1 คืน–ชิมซีฟู้ดเมืองจันท์

Share

Share

“เที่ยวสุขใจไปจันทบุรี”

จันทบุรี-ที่พักสุดหรู เป๊กกี้โคฟ หาดคุ้งวิมาน 1 คืน–ชิมซีฟู้ดเมืองจันท์
2วัน 1 คืน 
 
วันแรก           กรุงเทพฯ – จันทบุรี - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนริมน้ำจันทบูร  - สัมผัสตลาดพลอยหรือถนนอัญมณี  –  หาดคุ้งวิมาน –  ที่พักสุดหรูเป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท - ชิมซีฟู้ดเมืองจันท์
 
วันที่สอง          เป๊กกี้โคฟ – เนินนางพญา – บ้านแหลมหิน  - ช้อปปิ้งของดีเมืองจันท์  –  กรุงเทพฯ
 
กำหนดการเดินทาง        
 
1-2 ส.ค. / 22-23 ส.ค. / 29-30 ส.ค.63

5-6 ก.ย. / 12-13 ก.ย. / 19-20 ก.ย. / 26-27 ก.ย.63

3-4 ต.ค. / 10-11 ต.ค. / 17-18 ต.ค. / 31ต.ค.-1พ.ย.63

7-8 พ.ย. / 14-15 พ.ย. / 21-22 พ.ย. / 28-29 พ.ย.63

19-20 ธ.ค. / 26-27 ธ.ค.63

 

อัตราค่าบริการ    
ผู้ใหญ่ตั้งแต่    8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  24 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถบัสปรับอากาศ

ผู้ใหญ่                          ท่านละ         4,800.-  บาท (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

เด็ก อายุ 2 - 10 ปี          ท่านละ         4,000.-  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม                  ท่านละ         1,000.-  บาท

อัตรานี้รวม

●               ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

●               ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยวหรือมาไม่ครบคู่)

●               บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

●               ค่าอาหาร จำนวน 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

●               ค่ารถสองแถวท่องเที่ยวในตัวเมืองจันทบุรี

●               ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

●               ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ     วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)

●               ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม

●               ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

●               ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น

●               ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

●               ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

●               ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

●               สำหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ พร้อมขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางด้วย

●               กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นำเที่ยว (หากไม่ชำระตามกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

●               หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

●               หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

●               หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***
 
หมายเหตุ

●               การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้)

และมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบัส) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

●               รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

●               หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้

●               กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า

●               ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

●               การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ

●               เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 
 
 
 
 


Powered by MakeWebEasy.com