โปรแกรมทัวร์ ชลบุรี พัทยา 2วัน1คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH MMK CHONBURI 2D1N BUS

เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน พัทยา2วัน1คืน-ที่พักติดหาดบนเกาะล้าน

Share

Share

              เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้านพัทยา2วัน1คืน-ที่พักติดริมหาด

วันแรก             กรุงเทพฯ - พัทยา - ART IN PARADISE - ท่าเรือแหลมบารี                            ฮาย - พักบนเกาะล้าน (หาดแสม) 

วันที่สอง          เกาะล้าน – ท่าเรือแหลมบารีฮาย – บ้านสุขาวดี – ช้อปปิ้ง                                  ตลาดหนองมน - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง          24-25 ก.ค. / 31ก.ค.-1ส.ค.63

7-8 ส.ค. / 14-15 ส.ค. / 21-22 ส.ค. / 28-29 ส.ค.63

4-5 ก.ย. / 11-12 ก.ย. / 18-19 ก.ย. / 25-26 ก.ย.63

2-3 ต.ค. / 9-10 ต.ค. / 16-17 ต.ค. / 23-24 ต.ค./ 30-31 ต.ค.63

6-7 พ.ย. / 13-14 พ.ย. / 20-21 พ.ย. / 27-28 พ.ย.63

4-5 ธ.ค. / 11-12 ธ.ค. / 18-19 ธ.ค. / 25-26 ธ.ค.63

 

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ตั้งแต่    8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับ                                อากาศ     

                             ผู้ใหญ่ตั้งแต่  24 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถบัสปรับ                               อากาศ

ผู้ใหญ่                         ท่านละ         3,900.-  บาท (พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง)

เด็ก อายุ 2 – 10 ปี       ท่านละ         3,000.-  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่ม                ท่านละ         1,000.-  บาท

อัตรานี้รวม

●    ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

●    ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว

       หรือมาไม่ครบคู่)

●     บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

●     ค่าอาหาร จำนวน 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

●     ค่าเรือไป-กลับเกาะล้าน และค่ารถสองแถวท้องถิ่น

●     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

●     ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาล

       อุบัติเหตุ     วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)

●     ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

●      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

        เท่านั้น)

●     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

       ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น

●     ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

●     ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

●     ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท

       เงื่อนไขการชำระเงิน

●   
สำหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บทันที

      หลังจากการจองทัวร์ พร้อมขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางด้วย

●    กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นำเที่ยว (หากไม่ชำระตามกำหนด

      ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง)

      เงื่อนไขการยกเลิก

●    หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

       มัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

●    หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50%

       ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

●    หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์

      ทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้

      จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***

 

หมายเหตุ

●    การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดย

      รถตู้) และมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบัส) ถ้าผู้

     โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ

     เลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

                                                                  

 

Powered by MakeWebEasy.com