โปรแกรมทัวร์นครศรีธรรมราช สายมูมีโปร!บินขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรานบุญ 2วัน1คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP ITH888 2D1N VZ โปรแกรมทัวร์นครศรีธรรมราช สา

สายมูมีโปร! บินขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรานบุญ เสริมดวง โชคดี ร่ำรวยตลอดปี พักเมืองนครศรีธรรมราช 1 คืน

Share

Share

นครศรีธรรมราช 2วัน 1คืน

 

 

วันแรก           ท่าอากาศสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - เมืองนคร

วันที่สอง         วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

 

อัตราบริการนี้รวม

·       ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

·       น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

·       ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

·       ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·       เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·       ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

อัตรานี้ไม่รวม

·       ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

·       น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)

·       ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ

·       ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

·       ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

·       ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 

                                                         

Powered by MakeWebEasy.com