โปรแกรมทัวร์ เพชรบูรณ์ เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP ITH000 4D2N VAN โปรแกรมทัวร์ เพชรบูรณ์ เขาค

#เที่ยวไทย หัวใจใหม่ เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ ภูทับเบิก เลยไปต่อที่เชียงคาน พักภูเรือ 1คืน เชียงคาน 1คืน

Share

Share

เพชรบูรณ์ เขาค้อ เลย เชียงคาน 4วัน 2คืน

 

วันแรก         พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ 

วันที่สอง       จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - คิงคองเขาค้อ - ไร่ GBและทุ่งกังหันลม - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก – จ.เลย – พระธาตุศรีสองรัก – ที่พักภูเรือ  

วันที่สาม        อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด – เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ –ถนนคนเดินเชียงคาน

วันที่สี่           ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด – บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือสกายวอล์คเชียงคาน - Crystal Box Coffee – ไร่กำนัลจุล

 

อัตราบริการนี้รวม

·       ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP

·       ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน

·       ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

·       ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·       เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·       ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
อัตรานี้ไม่รวม

·       ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

·       ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ

·       ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

·       ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

·       ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

 

 

 

                            

Powered by MakeWebEasy.com