เที่ยวคอนให้ถึงคอน นครศรีธรรมราช3วัน1คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MMK01 3D1N เที่ยวคอนให้ถึงคอน นครศรีธรรมราช3วัน1คื

เที่ยวคอนให้ถึงคอน สัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ ดื่มด่ำวัฒนธรรม ตอบรับโชคลาภ นครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน ราคาเพียง 4,999 บาท

Share

Share

 

เที่ยวคอนให้ถึงคอน สัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ ดื่มด่ำวัฒนธรรม ตอบรับโชคลาภ
                         นครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน ราคาเพียง 4,999 บาท

DAY:1 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

DAY:2 ตลาดท่าแพ – สวนโกโก้ - One more Thai chocolates – วัดไพศาลสถิตย์ - อุโมงค์อเมซอน

DAY: 3 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ไอ้ไข่

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง 

9-11 ตุลาคม 2563
23-25 ตุลาคม 2563
6-8 พฤศจิกายน 2563
20-22 พฤศจิกายน 2563
8-10 ธันวาคม 2563
18-20 ธันวาคม 2563
25-27 ธันวาคม 2563


ราคาท่านละ 4,999

***ราคานี้สำหรับเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป*

          อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

·       รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ

·       ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

·       พาหนะท้องถิ่นตามที่ระบุในรายการทัวร์

·       มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·       ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

     (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการ เดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

·       ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
       
             อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

·       ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

               เงื่อนไขการจอง

·       มัดจำท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันการไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

·       บัตรประชาชนเพื่อที่ทางบริษัทจะนำส่งกรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

               เงื่่อนไขการยกเลิก

●                 หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

●                 หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

●                 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

                                                                  

●       

Powered by MakeWebEasy.com