TH FT PBN BS001 4D3N เพชรบูรณ์ - เลย 4วัน3คืน

รหัสสินค้า : TH FT PBN BS001 4D3N

ทัวร์สุดฮิตทริป family เพชรบูรณ์เลย 4 วัน 3 คืน บริการเหนือกว่า…กินดีอยู่ดีมีคนดูแลท่องเที่ยวสบายใจไปเหมือนครอบครัวสะดวกสบายด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์สุดฮิตทริป family เพชรบูรณ์เลย 4 วัน 3 คืน
บริการเหนือกว่า…กินดีอยู่ดีมีคนดูแลท่องเที่ยวสบายใจไปเหมือนครอบครัวสะดวกสบายด้วยรถตู้ VIP
ตลอดการเดินทาง ราคาเพียง 6,990 บาท
 
วันแรก          กรุงเทพฯ – ภูเรือ        
วันที่สอง       ยอดภูเรือ - ไร่ ที เอส เอ - สกายวอล์ค - ล่องเรือแก่งคุดคู่ –  ถนนคนเดินเชียงคาน
วันที่สาม       ตักบาตรเช้า - ภูทับเบิก – เขาค้อ –พระธาตุผาซ่อนแก้ว
วันที่สี่            เขาค้อ – พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก-
                      ร้านของฝากกำนันจุล-กรุงเทพ ฯ   
อัตราค่าบริการนี้รวม

✔                ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
✔                ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือ 
                   เปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✔                ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
✔                ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่                       ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมี
                   ขนาดไม่เหมือนกัน )
✔                มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง     
✔                ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท                        *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรค                        ประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม

⮚    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและ
       ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
       นอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

⮚   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทาง
       ธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่
      ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม
      แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุม
      ของบริษัทฯ

⮚   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

⮚   *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***
 
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

การจอง

⮚   ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน  บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง

การยกเลิก  (เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551)

⮚   แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ

⮚   แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ

⮚   แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 
 
 
                                                        
 
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TH FT UDN BSS01 4D3N BUS

ชูวี้ดูวา......จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร @ ชลบุรีและระยอง 2 วัน 1คืน บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

 
฿ 4,590 ฿ 4,590
New

TH FT-PKN-BS001 3D 2N VAN

ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดมันส์ 3วัน 2คืน ประจวบคีรีขันธ์ ดำนํ้าดูประการัง เกาะทะลุ บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบายด้วยรถตู้ VIP ตลาดการเดินทาง

 
฿ 5,990 ฿ 5,990
New

TH FT KBI TRG BS001 5D 4N VAN

ทริปเดียวเที่ยวสองทะเล!! กระบี่-ตรัง บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแลท่องเที่ยว สบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบาย ด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 
฿ 7,990 ฿ 7,990
New

TH ZG ZCTI01 2D1N VAN โปรแกรมจันทบุรี แหลมสิงห์ 2ว

พักโฮมสเตย์ 1 คืน กินปู ดูเหยี่ยว ล่องแพเปียก เรือกระด้งเจ้าแรกในไทย เช็คอินโบสถ์สีน้ำเงิน จุดชมวิวเกาะเปริด ถ่ายรูปชิคๆ Sky View Cafe

 
฿ 3,999 ฿ 3,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com