โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง-ตราด 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : TH FT TRT BS001 3D2N VAN โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง-ตรา

ทัวร์สูดฮิปทริปสุดชิลล์ เกาะช้าง-ตราด บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบาย ด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 

โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง-ตราด 

วันแรก: กรุงเทพฯ – ตราด – เกาะช้าง 

วันที่สอง: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง  –  ดำน้ำดูปะการัง  

วันที่สาม: ศาลกรมหลวงชุมพร –แหลมงอบ -  ช้อปปิ้งของฝากเมืองจันทบุรี –  กรุงเทพฯ 

    อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)

อัตรานี้ไม่รวม

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

-  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-     *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง *

    

 

                                              

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TH FT UDN BSS01 4D3N BUS

ชูวี้ดูวา......จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร @ ชลบุรีและระยอง 2 วัน 1คืน บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

 
฿ 4,590 ฿ 4,590
New

TH FT KBI TRG BS001 5D 4N VAN

ทริปเดียวเที่ยวสองทะเล!! กระบี่-ตรัง บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแลท่องเที่ยว สบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบาย ด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 
฿ 7,990 ฿ 7,990
New

TH ZG ZCTI01 2D1N VAN โปรแกรมจันทบุรี แหลมสิงห์ 2ว

พักโฮมสเตย์ 1 คืน กินปู ดูเหยี่ยว ล่องแพเปียก เรือกระด้งเจ้าแรกในไทย เช็คอินโบสถ์สีน้ำเงิน จุดชมวิวเกาะเปริด ถ่ายรูปชิคๆ Sky View Cafe

 
฿ 3,999 ฿ 3,999
New

TH FT-PKN-BS001 3D 2N VAN

ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดมันส์ 3วัน 2คืน ประจวบคีรีขันธ์ ดำนํ้าดูประการัง เกาะทะลุ บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบายด้วยรถตู้ VIP ตลาดการเดินทาง

 
฿ 5,990 ฿ 5,990
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com