โปรเเกรมทัวร์อุดรธานี-หนองคาย-เลย 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH FT UDN BSS01 4D3N BUS โปรเเกรมทัวร์อดรธานี หนอง

เเชะ ชิลล์ วิวโขง อุดรธานี-หนองคาย-เลย 4วัน3คืน บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

Share

Share

                                   เเชะ ชิลล์ วิวโขง อุดรธานี-หนองคาย-เลย 4วัน3คืน
              บริการเหนือกว่า    กินดีอยู่ดี มีคนดูแล  ท่องเที่ยวสบายใจ    ไปเหมือนครอบครัว 

                                                สะดวกสบาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

                                             ตลอดการเดินทาง ราคาเพียง 4,990 บาท

วันที่ 1            กรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต) – อุดรธานี

วันที่ 2  อุดรธานี – คำชะโนด – วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ

วันที่ 3  วัดป่าภูก้อน – Sky Walk เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน          

วันที่ 4  ตักบาตรข้าวเหนียว - สวนหินผางาม - ของฝากขอนแก่น - กรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานระดับสากล ไป – กลับ กรุงเทพ - อุดรธานี - หนองคาย - เลย  ตลอดการเดินทาง

- ที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

- อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

-  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 1,500 บาท / ท่าน

-  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน 

- บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

- แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ

- แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ

- แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

                                                                   

 

                                                                           

 

 


 

Powered by MakeWebEasy.com