TH FT BKN 4D3N BUS02 โปรแกรมทัวร์บึงกาฬ หนองคาย อุดร 4วัน 3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH FT BKN BUS02 4D3N

สามเหลี่ยมนาคราช บึงกาฬ - หนองคาย - อุดรธานี 4 วัน 3 คืน 

Share

Share

สามเหลี่ยมนาคราช บึงกาฬ - หนองคาย - อุดรธานี 4 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้นที่ 4,990 .- 

วันที่ 1          กรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต) – หนองคาย

วันที่ 2          หนองคาย – บึงกาฬ – วัดเจติยาคีรีวิหาร – น้ำตกถ้ำพระ

วันที่ 3  บึงกาฬ – วัดถ้ำชัยมงคล – ถ้ำนาคา – บึงโขงหลง – ศาลปู่อืลือนาคราช – วัดสว่างวารี – ช้อปปิ้ง

วันที่ 4  บึงกาฬ – จุดชมวิวหินสามวาฬ – อุดรธานี – ป่าคำชะโนด – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานระดับสากล ไป – กลับ กรุงเทพ - หนองคาย - บึงกาฬ - อุดรธานี ตลอดการเดินทาง
 •  ที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 •  อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 •  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 •   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 •   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 •   ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 1,500 บาท / ท่าน
 •   ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน 
 •   บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
 เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551***

 •   แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ
 •    แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ
 •   แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

                                                                                                 

Powered by MakeWebEasy.com