TH FT RYG BS001 2D1N VAN โปรแกรมทัวร์เกาะเสม็ด-ระยอง 2วัน1คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH FT RYG BS001 2D1N VAN

บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบายด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

Share

Share

บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบายด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ เกาะเสม็ด-ระยองราคาเริ่มต้นที่ 3,990 บาท เท่านั้น!!!


วันแรก: กรุงเทพ - วัดละหารไร่ – หาดทรายแล้ว
วันสอง: ทุ่งโปรงทอง - ระยองอควาเรียม - ตลาดท่าเพ 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม  (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

-     ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-    *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง *
 

                                                                      


Powered by MakeWebEasy.com