TH IJP ITH74 4D2N BUS โปรแกรมงามแต๊งามว่าแม่ฮ่องสอน

รหัสสินค้า : TH IJP ITH74 4D2N BUS

งามแต๊งามว่า แม่ฮ่องสอน..แม่ฮ่องสอน 4วัน 2คืน พักปาย 1 คืน แม่ฮ่องสอน 1 คืน

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

งามแต๊งามว่า แม่ฮ่องสอน.... แม่ฮ่องสอน 4วัน 2คืน
พักปาย 1 คืน แม่ฮ่องสอน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท เดินทางตุลาคม – ธันวาคม 63  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันแรก         พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. -  ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

วันสอง        เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – คอฟฟี่อินเลิฟ - ปายแคนยอน – จุดชมวิว

                  หยุนไหล – วัดน้ำฮู – พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย - พักปาย

วันที่สาม        ปาย - ปางมะผ้า – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ –

                     หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง – วัดจองคำ –

                     พักแม่ฮ่องสอน                       

วันที่สี่         สะพานไม้ซูตองเป้ - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - เชียงใหม่ – ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจอง
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

 
อัตราบริการนี้รวม

·        ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
·        ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
·        ค่าที่พัก 2คืน พัก2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
·        ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
·        เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·        ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อัตรานี้ไม่รวม


·        ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
·        ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
·        ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
·        ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
·       ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท

 
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
·     ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
·     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน                                                                                     

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TH FT RYG BS001 2D1N VAN

บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบายด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 
฿ 3,990 ฿ 3,990
New

TH FT KBI TRG BS001 5D 4N VAN

ทริปเดียวเที่ยวสองทะเล!! กระบี่-ตรัง บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแลท่องเที่ยว สบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบาย ด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 
฿ 7,990 ฿ 7,990
New

TH FT BKN BUS02 4D3N

สามเหลี่ยมนาคราช บึงกาฬ - หนองคาย - อุดรธานี 4 วัน 3 คืน 

 
฿ 4,990 ฿ 4,990
New

TH IJP ITH73 4D2N BUS

ฮักนะเจียงฮาย...เชียงราย 4วัน 2คืน

 
฿ 4,900 ฿ 4,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com