TH FT UDN BSS01 4D3N BUS โปรเเกีมทัวร์ชลบุรี-ระยอง 2วัน1คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH FT UDN BSS01 4D3N BUS

ชูวี้ดูวา......จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร @ ชลบุรีและระยอง 2 วัน 1คืน บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

Share

Share

 ชูวี้ดูวา.จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร @ ชลบุรีและระยอง 2 วัน 1คืนบริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบายด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 

 ราคาเพียง 4,590 

วันแรก       อาณาจักรแห่งความเป็นไทย – ดำน้ำดูปะการังอ่าวแสมสาร – Serena Phla   (B/L/D)       

วันที่สอง   ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค  –  เขาซีจรรย์ – Art in Paradise – ของฝากอ่างศิลา    (B/L/-)

 


อัตราค่าบริการนี้รวม

 - ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม  (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )

-  มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง

-  มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ

-  ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)

 


อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   * ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง *

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

การจอง

- ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน  บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง

การยกเลิก  (เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551)

1. แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ

2.  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ

3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

                                                                 

Powered by MakeWebEasy.com