TH FT-PKN-BS001 3D 2N VANโปรแกรมทัวร์ประจวบคีรีขันธ์3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH FT-PKN-BS001 3D 2N VAN

ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดมันส์ 3วัน 2คืน ประจวบคีรีขันธ์ ดำนํ้าดูประการัง เกาะทะลุ บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบายด้วยรถตู้ VIP ตลาดการเดินทาง

Share

Share

ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดมันส์ 3วัน 2คืน ประจวบคีรีขันธ์
ดำนํ้าดูประการัง เกาะทะลุ บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบายด้วยรถตู้ VIP ตลาดการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ ประจวบคีรีขันธ์ 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 5,990 บาท

วันแรก: กรุงเทพฯ  – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย   

วันสอง: ดำน้ำเกาะทะลุ – เกาะสิงห์ – เกาะสังข์     

วันสาม:   วัดหนองหอย - วัดนาหูกวาง - วัดโบสถ์เหรียญบาท-ของฝากเมืองเพชร –                                            กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม              สถานการณ์)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียง           ปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์*         (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)

อัตรานี้ไม่รวม

         ´      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

´      ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

´      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

´      *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

 

                                                                                                                                                                          


Powered by MakeWebEasy.com