โปรแกรมทัวร์ชียงใหม่ เชียงราย4 วัน 3 คืนTH WCT ITH73 4D3N TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH WCT ITH73 4D3N TG

โปรแกรมทัวร์เ ชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน TH WCT ITH73 4D3N TG ราคา 11,590 บาท เดินทางกันยายน-ตุลาคม 63

Share

Share

                                        โปรแกรมทัวร์ ชียงใหม่ เชียงราย  4 วัน 3 คืน

                                     ราคา 11,590 บาท เดินทางกันยายน-ตุลาคม 63

วันแรก        กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – น้ำตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์(สูงสุดแดนสยาม)
                   พระมหาธาตุนภเมทนีดล – นภพลภูมิสิริ – วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ – โหล่งฮิมคาว 

วันที่สอง     เชียงใหม่ –ฮิโนกิแลนด์–ดอยอ่างขาง - ไร่ชา2000– ส้มสายน้ำผึ้ง – ฝาง      

 วันที่สาม     ฝาง –ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ดอยผาฮี้เชียงราย

 วันที่สี่         เชียงราย–ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – กรุงเทพฯ

 

 

เงื่อนไขการจอง
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ

อัตราบริการนี้รวม

1  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2.  ค่ารถปรับอากาศVIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5  มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราบริการนี้ไม่รวม

1 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2.  ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท

3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม          ท่านละ 2,000 บาทหากแจ้งระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืน        เงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วหากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อน      วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
2. กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่      ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อ เกิดเหตุสุดวิสัย ไม่อาจแก้ไขได้

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ

  บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจร ประท้วง คำสั่ง ของเจ้าหน้าที่รัฐ  และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

• การควบคุม ของทางบริษัท หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทำร้าย

  การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตูต่างๆ

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญา ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร

  ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯเท่านั้น

• ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่

  ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

  สิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


   

                                                           

Powered by MakeWebEasy.com