TH WCT WWE0203R WE 3D2N โปรแกรมทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH WCT WWE0203R WE 3D2N

วันแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น้ำกก – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร -วัดห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี – ดอยแม่สลอง วันที่สอง(2) ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธนวล้านตื้อ วันที่สาม(3) ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – เดินทางกลับ

Share

Share

หนาวนี้ที่เชียงราย 3 วัน 2 คืน 

วันแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น้ำกก – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร -วัดห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี 

วันที่สอง(2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธนวล้านตื้อ 

วันที่สาม(3) ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – เดินทางกลับ

กำหนดการเดินทาง 

กันยายน         25-27
ตุลาคม           02-04 / 09-11 / 10-12 / 12-14 / 16-18 / 23-25 / 30ต.ค.-01พ.ย.          
พฤศจิกายน     06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29
ธันวาคม         04-06 / 05-07 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ  น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
-ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ  
-โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
-ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
-ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

                                                                                      

Powered by MakeWebEasy.com