TH WCT WWE0304U 4D3N VAN โปรแกรมทัวร์อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH WCT WWE0304U 4D3N VAN โปรแกรมทัวร์อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 4วัน3คืน

วันแรก: กรุงเทพฯ – อุดรธานี – หนองหาน (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง) ป่าคำชะโนด – หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย ตลาดท่าเสด็จ วันสอง: อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท – วัดป่าภูก้อน – ถ้ำดินเพียงวัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) วันสาม: ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง หินสามวาฬ วันสี่: ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – บึงโขงหลง – กรุงเทพฯ

Share

Share

 โปรแกรมทัวร์อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 4วัน3คืน ราคา 9,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก: กรุงเทพฯ – อุดรธานี – หนองหาน (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง)
ป่าคำชะโนด – หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย
ตลาดท่าเสด็จ
วันสอง: อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท – วัดป่าภูก้อน – ถ้ำดินเพียงวัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง)
วันสาม: ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง หินสามวาฬ
วันสี่: ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – บึงโขงหลง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.       ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุงเทพฯ

2.       ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ  

3.       โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

4.       ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

5.       ค่าล่องเรือหางยาวชม ทะเลบัวแดง

6.       มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7.       ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2.       ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท

3.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

 

                                                             

Powered by MakeWebEasy.com