TH WCT WWE0103T WE 3D2N โปรแกรมทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH WCT WWE0103T WE 3D2N

วันแรก(1) กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ –ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ วันที่สอง(2) หลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง–เกาะหินงาม–เกาะอาดัง–เกาะราวี - เกาะยาง วันที่สาม(3) เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเทียบเรือ ปากบาลา –มัสยิดกลาง–ตลาดกิมหยง เดินทางกลับ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Share

Share

         สตูล ตะรุเตา หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ตะรุเตา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ ดำน้ำชมปะการัง 

วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ –ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
                  เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
วันที่สอง(2)  หลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง–เกาะหินงาม–เกาะอาดัง–เกาะราวี - เกาะยาง
วันที่สาม(3)  เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเทียบเรือ ปากบาลา –มัสยิดกลาง–ตลาดกิมหยง
                    เดินทางกลับ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง 

กันยายน                     25-27

ตุลาคม                       02-04 / 09-11 / 10-12 / 12-14 / 16-18 / 23-25 /30ต.ค.-01พ.ย. 

 พฤศจิกายน               06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29

ธันวาคม                     04-06 / 05-07 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ  น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
-ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ  
-โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
-ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
-ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

                                                         

 

 

Powered by MakeWebEasy.com