TH WCT WWE0204R WE 4D3Nโปรเเกรมทัวร์ภูเก็ต-พังงา-สุรินทร์-สิมิลัน4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH WCT WWE0204R WE 4D3N

วันแรก(1) กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปูปันหยี – ทับละมุ– เขาหลัก วันที่สอง (2) ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการังร์แกน วันที่สาม(3) ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก วันที่สี่ (4) เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน

Share

Share

                        โปรเเกรมทัวร์ภูเก็ต-พังงา-สุรินทร์-สิมิลัน4 วัน 3 คืน

วันแรก(1) กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปูปันหยี – ทับละมุ– เขาหลัก
วันที่สอง (2) ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการังร์แกน
วันที่สาม(3) ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก
วันที่สี่ (4) เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน

ดินทางกำหนดการเดินทาง

เดือนตุลาคม               15-18 // 22-25 // 29ต.ค.-01พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน       05-08 // 12-15 // 19-22 // 26-29
เดือนธันวาคม             03-06 // 04-07 // 05-08 // 10-13// 17-20

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ  น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
-ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ  
-โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
-ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
-ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

                                                         

    

 

Powered by MakeWebEasy.com