โปรแกรมทัวร์ พักกาย พักใจ๋ แอ่ว...เชียงราย 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH GS25 VZ05 3D2N VZ

วันแรก (กรุงเทพฯ) สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว – พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – วนอุทยานถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน วันที่สอง วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั๊ง - วัดป่าสัก – วัดพระธาตุเจดีย์หลวง - สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงรายไนท์บาซาร์ วันที่สาม วัดร่องขุ่น - สิงค์ปาร์ค – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Share

Share

โปรแกรมทัวร์ พักกาย พักใจ๋ แอ่ว...เชียงราย 3วัน2คืน

วันแรก (กรุงเทพฯ) สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว – พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – วนอุทยานถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน
วันที่สอง วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั๊ง - วัดป่าสัก – วัดพระธาตุเจดีย์หลวง - สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงรายไนท์บาซาร์
วันที่สาม วัดร่องขุ่น - สิงค์ปาร์ค – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)กำหนดการเดินทาง

13 - 15 ตุลาคม 2563
18 – 20 ตุลาคม 2563
21 – 23 ตุลาคม 2563
25 – 27 ตุลาคม 2563
29 – 30 ตุลาคม 2563
7 – 9 พฤศจิกายน 2563
15 – 17 พฤศจิกายน 2563
21 – 23 พฤศจิกายน 2563
26 – 28 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวามคม 2563
4 – 6 ธันวาคม 2563
11 – 13 ธันวาคม 2563
19 – 21 ธันวาคม 2563อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

-          กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.

-          รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)

-          บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว

-          มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-     ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ

-          ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-          ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-          ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

-          ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

-     ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-     ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

-     ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด

-     ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

-          VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-          ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

Powered by MakeWebEasy.com