TH FT ITH63 3D2N VAN โปรเเกรมทัวร์เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ3วัน 2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH FT ITH63 3D2N VAN โปรเเกรมทัวร์เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ3วัน 2คืน

วันแรก จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB Pino Latte คาเฟ่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walkเชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-แก่งคุดคู้-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ Sky Walk-วัดหิน หมากเป้ง Sky Walk วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส- วัดไทยโพนพิสัย- วัด อาฮง-บึงกาฬ วันที่สาม บึงกาฬ- ภูสิงห์- หินสามวาฬ- น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

Share

Share

                          เลาะกันนำบ่..โปรเเกรมทัวร์.เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ3วัน 2คืน
                                              พักเชียงคาน 1คืนบึงกาฬ 1คืน

วันแรก    จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB Pino                          Latte  คาเฟ่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walkเชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-แก่งคุดคู้-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ Sky Walk-วัดหิน หมากเป้ง                   Sky Walk วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส- วัดไทยโพนพิสัย- วัด อาฮง-บึงกาฬ
วันที่สาม บึงกาฬ- ภูสิงห์- หินสามวาฬ- น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง
10-12 ตุลาคม 63
23-25 ตุลาคม 63
30ตุลาคม-1พฤศจิกายน
6 - 8 พฤศจิกายน 63
20-22 พฤศจิกายน 63
27-29 พฤศจิกายน 63
5-7ธันวาคม 63
10-12ธันวาคม 63
18-20ธันวาคม 63
25-27ธันวาคม 63

อัตราบริการนี้รวม

·         ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP

·         ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน

·         ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

·         ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·         ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·         เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·         ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตาม                      เงื่อนไข ของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้            ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบ            เสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

·         ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

·         ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

·         ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

·         ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

·         ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

·         ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท

Powered by MakeWebEasy.com