TH IJP ITHA76 3D2N VZ โปรเเกรมทัวร์เชียงใหม่3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP ITHA76 3D2N VZ โปรเเกรมทัวร์เชียงใหม่ 3วัน28คืน

วันแรก ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร วันที่สอง ดอยอ่างขาง–สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80- ไร่ชา2000– ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล–ชมซากูระ (ช่วงปลายธ.ค.ต้นม.ค.) - ดอยสุเทพ วันที่สาม พระธาตุดอยคำ–ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม–สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว–สวนดอก ไม้I love Flower Farmหรือสวนอื่นๆใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Share

Share

วันแรก   ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ –
อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร
วันที่สอง ดอยอ่างขาง–สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80- ไร่ชา2000–
ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล–ชมซากูระ (ช่วงปลายธ.ค.ต้นม.ค.) - ดอยสุเทพ
วันที่สาม พระธาตุดอยคำ–ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม–สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว–สวนดอก
ไม้I love Flower Farmหรือสวนอื่นๆใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก –
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
8-10 ธันวาคม 63
17-19 ธันวาคม 63
29-31 ธันวาคม 63
1-3 มกราคม 64
2-4 มกราคม 64
14-16 มกราคม 64

อัตราบริการนี้รวม

·         ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้นที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

·         น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

·         ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

·         ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·         ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·         เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·         ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

·         ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

·         น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว(กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)

·         ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

·         ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

·         ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

·         ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

Powered by MakeWebEasy.com