TH GS25 VZO6 4D3N ZV โปรเเกรมทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH GS25 VZO6 4D3N ZV โปรเเกรมทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน 4วัน3คืน

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)– ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – จังหวัดลำปาง – วัดพระธาตุ ลำปางหลวง – จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน DAY2 วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดศรีมงคล – ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต DAY3 ถนนสาย1148 ภูลังกา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ– ผาช้างน้อย – วัดนันตาราม – เชียงใหม่ – กาดหน้า มช.

Share

Share

                                    โปรเเกรมทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน 4วัน3คืน

DAY1   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)– ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – จังหวัดลำปาง –
             วัดพระธาตุ ลำปางหลวง – จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน
DAY2   วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดศรีมงคล –
              ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต
DAY3    ถนนสาย1148 ภูลังกา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ– ผาช้างน้อย
             – วัดนันตาราม – เชียงใหม่ – กาดหน้า มช.

วันที่เดินทาง
20 – 23 กันยายน 63
28 กันยายน – 1 ตุลาคม 63
7 – 10 ตุลาคม 63
15 – 18 ตุลาคม 63
20 – 23 ตุลาคม 63
25 – 28 ตุลาคม 63
31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 63
7 – 10 พฤศจิกายน 63
15 – 18 พฤศจิกายน 63
18 – 21 พฤศจิกายน 63
22 – 25 พฤศจิกายน 63
27 – 30 พฤศจิกายน 63
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 63
5 – 8 ธันวาคม 63
9 – 12 ธันวาคม 63
10 – 13 ธันวาคม 63
11 – 14 ธันวาคม 63
15 – 18 ธันวาคม 63
19 – 22 ธันวาคม 63

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

-          กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON)คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.

-          รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)

-          บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว

-          มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-          ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ

-          ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-          ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-          ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

-          ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-          ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

-          ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด

-          ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

-          VAT7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-          ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท

                                                           

Powered by MakeWebEasy.com