โปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์...สะมู สะหมู สมุย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH TTN TPSNI01 D4N2 VAN

เที่ยวไทย เที่ยวไทย ทัวร์ไทย สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ดำน้ำ ไหว้พระ (ซุปตาร์ สะมู สะหมู สมุย) โดยรถตู้ปรับอากาศ,สุราษฎร์ธานี,พระพุทธโคดม,หินตา หินยาย,เทพเจ้ากวนอู,หาดเฉวง,เกาะสมุย,ท่าเรือท้องกรูด,กิจกรรมดำน้ำและเที่ยวชมเกาะ,เกาะมัดสุม,เกาะแตน,วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

Share

Share

วันแรก      กรุงเทพมหานคร - ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)
วันที่สอง   สุราษฎร์ธานี - ท่าเรือดอนสัก - ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย - เกาะสมุย - พระพุทธโคดม - หินตา หินยาย - เทพเจ้ากวนอู - หาดเฉวง
วันที่สาม   เกาะสมุย - ท่าเรือท้องกรูด - กิจกรรมดำน้ำและเที่ยวชมเกาะ - เกาะมัดสุม - เกาะแตน
วันที่สี่       เกาะสมุย - ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย - ท่าเรือดอนสัก - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ร้านของฝากเมืองสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการนี้รวม

 -ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

 -ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

- บริการน้ำดื่ม  3 ขวด/ท่าน/ทริป

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  

-ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 -ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

-ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)

 -ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท


 -ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

  -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
·      ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

·      -29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·      ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


 

Powered by MakeWebEasy.com