โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์...ป๊ะกั๋นเน้อ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH TTN TPCMI02 D4N2 VAN

เที่ยวภาคเหนือ สักการะขอพรพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ เช็คอินหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ 'แม่กำปอง' ถ่ายรูปเช็คอินที่สวนดอกไม้หลากหลาย ชมวิวsky walk ม่อนแจ่ม เดินชิลเพลินๆกันที่ “กาดหน้ามอเชียงใหม่”

Share

Share

วันแรก จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.เชียงใหม่

วันที่สอง เชียงใหม่-แม่กำปอง-น้ำพุร้อนสันกำแพง-กาดหน้ามอเชียงใหม่

วันที่สาม ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว-วัดป่าดาราภิรมย์-
วัดพระธาตุดอยคำ-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-กาดหน้ามอเชียงใหม่

วันที่สี่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ-ตลาดวโรรส -วัดพระธำตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
× ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
× ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์

·      ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·      ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com