โปรแกรมทัวร์อุดรธานี - หนองคาย 3 วัน 1 คืน ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!!

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH TTN TPUDN02 D3N1 VAN

ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – จ.หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ (จุดชมวิว Skywalk) – ตลาดท่าเสด็จ – ศาลาแก้วกู่ – จ.อุดรธานี – ร้านวีทีแหนมเนือง –เข้าที่พัก จ.อุดรธานี – หนองประจักษ์ – คำชะโนด – จ.กรุงเทพฯ

Share

Share

วันแรก            จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี

วันที่สอง           จ.อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – จ.หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ (จุดชมวิว Skywalk) – ตลาดท่าเสด็จ – ศาลาแก้วกู่ – จ.อุดรธานี – ร้านวีทีแหนมเนือง – เข้าที่พัก

วันที่สาม           จ.อุดรธานี – หนองประจักษ์ – คำชะโนด – ทะเลบัวแดง – จ.กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

-ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

-บริการน้ำดื่ม  วันละ 1 ขวด/ท่าน

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  

-ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

-มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

-ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)

-ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

 

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 

 เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์

·       ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·       ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

  

Powered by MakeWebEasy.com