โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์..มะเงย ละอาว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH TTN TPKRI01 D3N2 VAN

กรุงเทพฯ - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำเสือ - The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพลอยคอ ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี – สะพานมอญ - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) - ตลาดสังขละบุรี ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ - กรุงเทพฯ

Share

Share

วันแรก          ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี จ.กรุงเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ
The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพและกระโดดน้ำลอยคอ

วันที่สอง           ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) - เจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) - ตลาดสังขละบุรี

วันที่สาม          ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ กรุงเทพฯ

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

- ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

- บริการน้ำดื่ม  วันละ 1 ขวด/ท่าน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

-       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

-       ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-       ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)

-       ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท

 

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์

·       ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·       ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com