โปรแกรมทัวร์“ยิ่งกว่าเป๊ะ”นราธิวาส 3วัน 2

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP ITHA805D3N2 FD

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนราธิวาส - 10th Coffee Bar - อุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี - น้ำตกปาโจ ใบไม้สีทอง - หาดบ้านทอน เรือกอและตลาดเช้านราธิวาส - สุคิริน - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 – (OPTION: ล่องแก่งต้นน้ำสายบุรี ) - สุไหงโก-ลก – ถ่ายรูปStreet Art - สถานีรถไฟสุไหงโกลก – อำเภอตากใบ – สะพานคอยร้อยปี - วัดชลธาราสิงเห หาดนราทัศน์ - มัสยิดวาดีลฮูเซ็น มัสยิด300ปี - ท่าอากาศยานนราธิวาส – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Share

Share

วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนราธิวาส - 10th Coffee Bar - อุทยานแห่งชาติบูโด

                   สุไหงปาดี - น้ำตกปาโจ ใบไม้สีทอง - หาดบ้านทอน เรือกอและ 

วันที่สอง      ตลาดเช้านราธิวาส – สุคิริน - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 - OPTION: ล่องแก่งต้นน้ำสายบุรี –

                   สุไหงโก-ลก - Street Art – สถานีรถไฟสุไหงโกลก – อำเภอตากใบ – สะพานคอยร้อยปี –

                   วัดชลธาราสิงเห

วันที่สาม        หาดนราทัศน์ - มัสยิดวาดีลฮูเซ็น มัสยิด300ปี – ท่าอากาศยานนราธิวาส –

                     ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                             

อัตราบริการนี้รวม

●       ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

●       น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

●       ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

●       ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

●       ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

●       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

●       เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

●       ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

●       ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

●       น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว

●       ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

●       ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

●       ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

●       ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

●       ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

●    ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

●    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

●    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

Powered by MakeWebEasy.com