โปรแกรมทัวร์นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สัมผัสอากาศดี ณ คีรีวง ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ ไหว้ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ 4วัน 2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH IJP ITH81 D4N2 BUS

เดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้านโกปี๊ - คีรีวง - วัดธาตุน้อย - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - พักเมืองนคร วัดยางใหญ่(ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - ขนอมแกรนด์แคนยอน - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - พักสุราษฎร์ เขื่อนรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) - สะพานวัดเขาพัง (ภูเขาหัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา - ศาลพ่อตาหินช้าง - กรุงเทพฯ

Share

Share

วันแรก จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

วันที่สอง ร้านโกปี๊ สาขาคิวคูตอน - คีรีวง - วัดธาตุน้อย - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุ

               วรมหาวิหาร - พักเมืองนคร  อาหาร เช้า, เที่ยง,เย็น

วันที่สาม วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ขนอมแกรนด์แคนยอน - 

               สะพานไม้อ่าวเตล็ด - พักสุราษฎร์ อาหาร เช้า, เที่ยง,เย็น

 วันที่สี่    เขื่อนรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) - สะพานวัดเขาพัง (ภูเขาหัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา -

               ศาลพ่อตาหินช้าง - กรุงเทพฯ  อาหาร เช้า, เที่ยง

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

·        ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง

·        ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก

·        โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)

·        ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

·        บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด


เงื่อนไขการจอง
 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

 
อัตราบริการนี้รวม

·        ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น

·        ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน

·        ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

·        ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·        เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·        ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
อัตรานี้ไม่รวม

·        ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

·        ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

·        ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

·        ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

·        ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ


เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 


เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

·     ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·     ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com