โปรแกรมทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย ที่เข้าค้อ ภูลมโล เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH GO WTPNB-VN003 3D2N VAN

ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว –ภูลมโล – พระธาตุศรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน –ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุล

Share

Share

วันแรก  กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วันที่สอง ภูลมโล – พระธาตุศรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุล – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1.     รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ

2.     ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

3.     ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการ

4.     ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย

5.     ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

6.     พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

7.     คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8.   ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.     ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3.     ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

4.     ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท

5.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

6.     ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติPowered by MakeWebEasy.com