โปรแกรมซ่างมาคักแท้... ภูเรือ เชียงคาน ภูลมโล 3วัน 2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TH GS25 ITHA63 3D2N FD

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย - วัดป่าห้วยลาด - Cafe' De Mena - ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตาโขน - Sky Walk เชียงคาน – พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน - ร้านกาแฟบ้านสวนปลาคาร์ฟ Koi Coffee - ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Share

Share

วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย - วัดป่าห้วยลาด - Cafe' De Mena- ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

วันที่สอง         อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - วัดโพนชัย –พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตาโขน - Sky Walk เชียงคาน – พระใหญ่ภูคกงิ้ว –  ถนนคนเดินเชียงคาน  

 วันที่สาม       ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน – ร้านกาแฟบ้านสวน- ปลาคาร์ฟ Koi Coffee - ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

    อัตราบริการนี้รวม

●        ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

●        น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

●        ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

●        ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

●        ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

●        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

●        เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

●        ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


อัตรานี้ไม่รวม

●        ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

●        น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว

●        ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

●        ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

●        ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

●        ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

●       ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ800บาท   


  เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

●     ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

●     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

●     ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                               

Powered by MakeWebEasy.com